Algemene voorwaarden

Download hier in Pdf-formaat

Algemene voorwaarden

Betrouwbaarkopen.nl (nader te noemen: Betrouwbaarkopen) is onderdeel en in volle eigendom van CONBEKO Goedenaardspolder 12, 5235 VG `s-Hertogenbosch. Kamer van Koophandel-nummer: 67836682

 

Inhoud

 

 1.   Toepasselijkheid
 2.   Aanvraag vermelding op www.Betrouwbaarkopen.nl
 3.   Controle en keuring
 4.   Eisen Webwinkels
 5.   Verplichtingen leden
 6.   Bedrijfsgegevens en Persoonsgegevens
 7.   Onrechtmatig gebruik
 8.   Klachten
 9.   Opzegging en beëindiging lidmaatschap
 10. Betaling, facturatie en incassokosten lidmaatschap
 11. Opschorting, Ontbinding, tussentijdse opzegging
 12. Merk registratie, Intellectueel eigendom
 13. Aansprakelijkheid
 14. Blog en review gebruik

 

     1.  Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen Betrouwbaarkopen en haar aanvragers, leden, partners en/of consumenten.
 2. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van aanvragers, leden, partners en/of consumenten worden door Betrouwbaarkopen uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Het door een aanvrager, lid, partner en/of consument zonder commentaar aanvaarden en behouden van een overeenkomst waarop naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze voorwaarden.
 4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarvoor Betrouwbaarkopen voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
 5. Betrouwbaarkopen is gerechtigd deze algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Gewijzigde voorwaarden zullen tijdig op de website van Betrouwbaarkopen worden gepubliceerd.
 6. Eventuele wijzigingen die noodzakelijk zijn in verband met de (wettelijke) regels, beleid, voorschriften, technologie etc. kunnen te allen tijde door Betrouwbaarkopen doorgevoerd worden. Dergelijke wijzigingen zullen nodig zijn om optimaal diensten en informatie te kunnen leveren.
 7. Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de aanvrager, lid, partner en/of consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de aanvrager, lid, partner en/of consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 8. Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden of andere organisaties zonder voorafgaande toestemming van de aanvrager, lid, partner en/of consument die een overeenkomst met Betrouwbaarkopen hebben.
 9. Op alle overeenkomsten, lidmaatschappen, facturen, aanvragen, diensten, en geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een aanvrager, lid of partner gevestigd of woonachtig is in het buitenland.

 

     2.  Aanvraag vermelding op www.Betrouwbaarkopen.nl

 

 1. Een aanvraag voor een vermelding geschiedt middels het aanmeldformulier op de website van Betrouwbaarkopen.nl of via een aanmeldformulier verzonden via e-mail of reguliere post.
 2. De aanvrager, lid, partner en/of consument dient alle gegevens, materialen en informatie, waarvan Betrouwbaarkopen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de aanvrager, lid, partner en/of consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de aanvraag en/of goede uitvoering van de keuring tijdig en juist aan Betrouwbaarkopen te verstrekken.
 3. Indien de aanvrager, lid, partner en/of consument de benodigde of gevraagde gegevens, materialen of informatie niet, niet tijdig of niet juist aan Betrouwbaarkopen verstrekt, dan heeft Betrouwbaarkopen het recht de uitvoering van de aanmelding / aanvraag op te schorten.
 4. De aanvrager, lid, partner en/of consument staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Betrouwbaarkopen verstrekte gegevens, materialen of informatie.
 5. De aanvrager, lid, partner en/of draagt er zorg voor dat verstrekte gegevens, materialen of informatie vrij zijn van auteursrechten of andere eigendomsrechten. Betrouwbaarkopen is nimmer aansprakelijk voor materialen die niet vrij zijn van auteursrechten.
 6. Betrouwbaarkopen is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een aanvraag te weigeren.
 7. De aanvrager, lid, partner en/of consument stemt ermee in dat de betreffende webwinkel gecontroleerd / gekeurd wordt zoals bedoeld in artikel 3 van deze Algemene voorwaarden.
 8. Aan gratis vermeldingen, reclame en advertenties op www.betrouwbaarkopen.nl kunnen geen rechten worden ontleend.
 9. Een vermelding wordt geactiveerd zodra de factuur van het lidmaatschap voldaan is.

 

     3.  Controle en Keuring

 

 1. Alvorens een aanvrager, lid of partner zijn of haar vermelding krijgt op www.betrouwbaarkopen.nl en het Betrouwbaarkopen logo mag gebruiken wordt de betreffende webshop door Betrouwbaarkopen gekeurd.
 2. De aanvrager, lid of partner verleent zijn medewerking aan de keuring van een aanvraag. Indien er geen (volledige) medewerking verleend word zal Betrouwbaarkopen niet overgaan tot controle en keuring van de webwinkel. De webwinkel wordt dan automatisch afgekeurd.
 3. Controle en keuring van de webshop geschiedt bij voorkeur binnen 7 werkdagen nadat alle gevraagde informatie, materialen, bescheiden etc. door Betrouwbaarkopen ontvangen is. De genoemde termijn in lid 3 is puur indicatief. Indien de controle en keuring niet binnen de in lid 3 genoemde termijn zal geschieden, is Betrouwbaarkopen niet aansprakelijk of schadeplichtig.
 4. Een aantal van de controlepunten die Betrouwbaarkopen hanteert zijn: Emailadres, Vestigingsadres, Telefoonnummer, KvK-nummer, het verstrekken van het Btw nummer aan de klant, Vermelden van privacy statement en algemene voorwaarden, Duidelijk vermelden van prijzen inclusief Btw, Duidelijke omschrijving van de producten en de eventuele houdbaarheid, Vermelden van bedenktijd / herroepingsrecht, Klachtenregeling, Veilige betalingsmethode, Het niet verplichtstellen van vooruitbetalingen meer dan 50%, Garantievoorwaarden, Leveringstermijn (max 30 dagen), Mogelijkheden om achteraf te betalen, SSL verbinding, Leveringen met factuur, Klantenbeoordelingen, Leverbetrouwbaarheid, Faillissement check, telefonische bereikbaarheid. Betrouwbaarkopen is te allen tijde gerechtigd om af te wijken van de controlepunten en hier eventueel wijzigingen aan toe te brengen.
 5. Over een eventuele afkeuring is Betrouwbaarkopen niet verplicht om daarover verder te corresponderen.
 6. Indien een webwinkel gedurende een controle / keuring wordt afgekeurd dient het lid de betreffende webwinkel aan te passen. Na aanpassing kan het lid Betrouwbaarkopen verzoeken om een her controle c.q. herkeuring.

 

    4.  Eisen webwinkel

 

 1. Gelet op de aard van de diensten die Betrouwbaarkopen biedt is zij te allen tijde gerechtigd de eisen die gesteld worden aan een webwinkel te wijzigen.
 2. Wijzigingen worden schriftelijk via e-mail aan aanvragers en/of leden mede gedeeld.
 3. Wijzingen in en / of aan een webwinkel dienen door de leden binnen 2 maanden doorgevoerd te worden.
 4. Indien gedurende een controle blijkt dat een webwinkel niet voldoet aan de door Betrouwbaarkopen gestelde eisen dan zal zij de betreffende lid hierover per email informeren. Daarbij wordt het lid een redelijke termijn geboden om de webwinkel te verbeteren. Indien het lid de betreffende webwinkel niet juist, volledig of tijdig aanpast dan is Betrouwbaarkopen gerechtigd het lidmaatschap, zonder enige restitutie en zonder daarbij schadeplichtig te zijn, te beëindigen.

 

    5.  Verplichtingen leden

 

 1. Wijzigingen in contact – en bedrijfsgegevens dienen door leden zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden mede gedeeld aan Betrouwbaarkopen.
 2. Leden zijn zelf verantwoordelijk om zich op de hoogte te stellen van de wettelijke regels, richtlijnen, beleid etc.
 3. Indien een lid wijzigingen aanbrengt op belangrijke pagina’s van haar webwinkel of andere structurele wijzigingen aanbrengt in haar webwinkel dient zij dit schriftelijk te melden bij Betrouwbaarkopen

 

 

   6.  Bedrijfsgegevens en Persoonsgegevens

 

 1. Alle leden en partners stemmen in met de vermelding van hun bedrijfsgegevens ter publicatie op de website van Betrouwbaarkopen.
 2. Leden stemmen in met de vermelding en deling van hun bedrijfsgegevens ter publicatie op partnersites.

 

 

   7.  Onrechtmatig gebruik

 

 1. Zolang een webwinkel niet door Betrouwbaarkopen goedgekeurd is, is de aanvrager niet gerechtigd om het Betrouwbaarkopen Logo en/of andere beeldmerken van Betrouwbaarkopen of een vermelding hiervan te voeren.
 2. Indien een lidmaatschap wordt beëindigd door het lid zelf of door Betrouwbaarkopen dient het lid de vermelding en/of Het logo / beeldmerk van Betrouwbaarkopen direct te verwijderen in de betreffende webwinkel(s).
 3. Indien webwinkels van leden gedurende het lidmaatschap niet voldoen aan de gestelde eisen is Betrouwbaarkopen gerechtigd om te eisen dat de webwinkel het logo en/of andere beeldmerken en vermeldingen van Betrouwbaarkopen (tijdelijk) worden verwijderd.
 4. Bij het onrechtmatige gebruik van het Logo en/of andere beeldmerken van Betrouwbaarkopen behoudt Betrouwbaarkopen het recht, om na waarschuwing en verzoek tot verwijdering, een boete op te leggen. Tevens wordt bij het negeren van verwijdering het misbruik bij de overheid gemeld.
 5. Betrouwbaarkopen is tevens gerechtigd om bij misbruik en/of onrechtmatig gebruik van het Logo en/of andere beeldmerken en vermeldingen van Betrouwbaarkopen dit te publiceren op hun website, andere (social media) kanalen en/of websites van partners en derden.

 

   8.  Klachten

 

 1. Eventuele klachten of geschillen over de webwinkels van leden dient de klant in te dienen bij het betreffende lid. Dit is uitsluitend een zaak tussen de klant en het lid. Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost door een lid zal Betrouwbaarkopen zich proberen in te spannen dat de klacht naar tevredenheid wordt opgelost. Betrouwbaarkopen heeft ten aanzien hiervan géén inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 2. Consumenten dienen bij voorkeur schriftelijke met het betreffende lid te communiceren. Alle correspondentie dient de consument te bewaren voor de eventuele verdere stappen die ondernomen dienen te worden.
 3. Het risico voor eventuele aankopen bij webwinkels die aangesloten zijn bij Betrouwbaarkopen ligt geheel bij de consument. Betrouwbaarkopen kan nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor het handelen van haar leden.
 4. Klachten over de leden dient de consument per e-mail bij Betrouwbaarkopen in te dienen.
 5. Klachten over Betrouwbaarkopen dienen schriftelijk per e-mail ingediend te worden. Een klacht dient binnen 5 dagen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt bij Betrouwbaarkopen.
 6. Een klacht schort de betalingsverplichtingen of de overige verplichtingen niet op, tenzij Betrouwbaarkopen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat de klacht gegrond is.
 7. Indien een klacht over Betrouwbaarkopen terecht is, heeft Betrouwbaarkopen de mogelijkheid tussen aanpassing van de factuur, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van haar diensten, dan wel het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van de overeenkomst c.q. diensten.
 8. Indien Betrouwbaarkopen over een lid, haar diensten en/of producten (meerdere) klachten ontvangt is Betrouwbaarkopen, zonder recht op enige restitutie, gerechtigd het lidmaatschap te beëindigen.

 

 

   9.  Betaling, facturatie en incassokosten

 

 1. Facturering van het lidmaatschap vindt vooraf, per jaar plaats.
 2. Na goedkeuring ontvangt het lid een factuur voor de betreffende periode.
 3. Facturen worden per e-mail verstuurd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van een lid niet op.
 5. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 6. Betaling dient te geschieden door middel van bank of giro overboeking of middels Ideal.
 7. Bij het uitblijven van betaling van het verschuldigde bedrag binnen de gestelde termijn is het lid in verzuim; hij is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente.
 8. Indien het lid in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening, zowel in als buiten rechte, voor zijn rekening.
 9. Bij het in gebreke blijven op wat voor manier dan ook heeft Betrouwbaarkopen het recht om het lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen.
 10. Bij niet tijdige betalingen is het lid, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijk incassokosten, daaronder inbegrepen de kosten voor een advocaat, deurwaarder en incassobureau.
 11. Na een periode van 1 jaar wordt de mogelijkheid gegeven de vermelding te verlengen. Vier weken voor afloop van de vermelding wordt een e-mail gestuurd met de mogelijkheid de vermelding stop te zetten. Wordt de vermelding niet tijdig stopgezet, dan wordt de vermelding automatisch verlengd.
 12. Betrouwbaarkopen is te allen tijde gerechtigd om de lidmaatschapskosten te verhogen, de betreffende verhoging gaat pas in vanaf de eerstkomende verlenging.

 

  10.  Opzegging en beëindiging lidmaatschap

 

 1. Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een 1 jaar, welke tot wederopzegging, telkens stilzwijgend verlengd wordt voor eenzelfde duur.
 2. Beëindigen van het lidmaatschap is te allen tijde mogelijk. Het lidmaatschap kan door het lid schriftelijk per post of e-mail worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Opzegging is mogelijk tot uiterlijk 1 maand voor het einde van een lopend jaar. Tijdens deze opzegtermijn is het lid gebonden aan alle bepalingen voortvloeiend uit het lidmaatschap.
 4. Beëindiging van het lidmaatschap geeft het lid geen recht op restitutie van reeds gefactureerde bedragen of een deel daarvan.
 5. Bij beëindiging van het lidmaatschap dienen de vermeldingen het Logo en/of andere beeldmerken van Betrouwbaarkopen binnen 7 dagen na opzegging, op de webwinkel worden verwijderd.

 

  11.  Opschorting, Ontbinding, tussentijdse opzegging

 

 1. Betrouwbaarkopen is bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of het lidmaatschap te beëindigen indien:   – De aanvrager, lid en/of partner zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt;   – Betrouwbaarkopen kennis heeft genomen van omstandigheden die haar een goede grond geven te vrezen dat de aanvrager, lid en/of partner zijn verplichtingen niet zal/kan nakomen.
 2. Wanneer Betrouwbaarkopen tot opschorting of beëindiging overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van de schade en kosten die de aanvrager, lid en/of partner daardoor lijdt.
 3. Wordt het lidmaatschap door Betrouwbaarkopen beëindigd dan zijn haar vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
 4. Indien er sprake is van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, schuldsanering, beslaglegging, of andere omstandigheid waardoor de aanvrager, het lid en/of partner niet langer vrijelijk over zijn eigen vermogen kan beschikken, dan heeft Betrouwbaarkopen de mogelijkheid terstond en per direct het lidmaatschap op te zeggen, danwel de aanvraag van de aanvrager te annuleren, zonder eniger verplichting tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Betrouwbaarkopen zijn in dat geval direct opeisbaar.

 

12.  Merk registratie, Intellectueel eigendom

 

 1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij Betrouwbaarkopen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Betrouwbaarkopen behoudt zich nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op haar website.

 

  13.  Aansprakelijkheid

 

 1. Elke aansprakelijkheid van Betrouwbaarkopen is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden bepaald is.
 2. Betrouwbaarkopen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat Betrouwbaarkopen is uitgegaan van, door of namens de aanvrager, lid en/of partner verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Betrouwbaarkopen is nooit aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de nakoming
 4. door haar leden en/of partners of gebreken aan producten/diensten die worden aangeboden door haar leden en/of partners.
 5. Betrouwbaarkopen neemt allerlei maatregelen, die als redelijkerwijs van haar kan worden verwacht, om de webwinkels van haar leden te controleren, doch zij kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld door consumenten.
 6. Betrouwbaarkopen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de werking van haar website.
 7. Betrouwbaarkopen is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade. Hieronder wordt verstaan:- Gemiste besparingen.- Reputatieschade.- Bedrijfs – of andersoortige stagnaties.
 8. – Teleurgestelde verwachtingen.
 9. – Gevolgschade.
 10. – Gederfde winst.
 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Betrouwbaarkopen.
 12. Elke aansprakelijkheid van Betrouwbaarkopen vervalt na 1 jaar. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
 13. Betrouwbaarkopen kan niet aansprakelijk gesteld worden indien er sprake is van overmacht.
 14. Op deze site treft u links aan naar andere websites. Betrouwbaarkopen is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en de algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

 

  14.  Blog en review gebruik

 

 1. Betrouwbaarkopen behoudt zich het recht voor om reacties aan te passen of zelfs te verwijderen indien deze naar zijn mening al te kwetsend zouden kunnen overkomen. In ieder geval blijft de boodschap en de inhoud van de reactie te allen tijde voor rekening van de betreffende commenter.
 2. Het is niet toegestaan om in uw reacties links, afbeeldingen en/of commerciële berichten achter te laten om zo producten en diensten aan te prijzen. Doet u dat toch, dan kan de betreffende reactie worden verwijderd.
 3. Bij het aanmelden / registreren op de site van Betrouwbaarkopen verleent u toestemming dat er reviews, beoordelingen of andere reacties en berichten over de betreffende vermelding geplaatst kunnen worden.
 4. Het is niet toegestaan inhoud te plaatsen die in strijd is met de Nederlandse Wet (inclusief van toepassing zijnde jurisprudentie) of de openbare orde.
 5. Het is niet toegestaan in de vermelding op welke wijze dan ook inhoud te plaatsen die kwetsend is op grond van geloofsovertuiging, afkomst of geaardheid.

 

 

Conbeko 12-05-2017

× Stel je vraag via Whatsapp